Mijn favorieten

Stel uw makelaar de volgende 4 vragen

Stel uw makelaar de volgende 4 vragen.

Tegenwoordig zijn er vele opties te overwegen als het om de verkoop van uw woning gaat. Hoe bent u er zeker van dat u het optimale rendement haalt uit de verkoop van uw woning waarbij de verkooptijd en frustratie tot het minimale blijft gereduceerd? Door het stellen van de volgende 4 vragen aan uw makelaar.

Er zijn 4 fundamentele vragen die iedere professionele makelaar zou moeten kunnen beantwoorden:

1. Wat doet u er aan om mijn woning zo snel mogelijk en tegen de beste prijs te verkopen
U heeft er uiteraard alle belang bij dat uw makelaar op een actieve wijze uw woning gaat verkopen.

2. Wat is zo uniek aan uw dienstverlening?
Wat is voor u belangrijk bij de verkoop van uw woning en in hoeverre kan de dienstverlening van de makelaar aan uw wensen en eisen tegemoetkomen.

3. Hoe komt u uw afspraken na?
Er kan u van alles worden beloofd. Uiteindelijk gaat het er om dat de afspraken op een juiste wijze worden nagekomen.

4. Wat gebeurt er na de verkoop van mijn woning?
Ook na de verkoop van de woning kan de makelaar u voorzien van informatie, tips en voordelen.

Visch & Van Zeggelaar heeft voor u de antwoorden!

 


Makelaars begrippen uitgelegd.

 
Bankgarantie Een door de bank gegeven garantie van 10% van de aankoopwaarde voor de verkoper. Met als doel dat de koper zijn verplichtingen uit de koopakte zal nakomen.
Bedenktijd De koper heeft na het tekenen van de koopakte een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd gaat in nadat de koper een kopie van de getekende koopakte heeft ontvangen.
Beroeps aansprakelijkheidsverzekering Een verzekering voor de aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep. Een NVM-makelaar is verplicht deze verzekering af te sluiten.
Bestemmingsplan Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goot hoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit, enz.
Bod Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan: ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum en eventuele over te nemen roerende zaken.
Bouwtechnische keuring Bouwtechnisch keuren is een belangrijke stap in het aan- of verkoopproces van een woning. We zijn immers niet allemaal bouwkundig onderlegd. Een bouwkundige keuring kan u daarom behoeden voor een miskoop. Een bouwtechnische keuring is een belangrijk oordeel met betrekking tot de huidige staat van de woning, of u nu koper, verkoper of eigenaar bent. Hieraan ten grondslag ligt een gedegen keuringsrapport wat voldoet aan de eisen van banken, geldverstrekkers, verzekeraars en stichting N.H.G.
Bouwvergunning Zie "Omgevingsvergunning"
Canon De vergoeding voor het gebruik van de grond wordt erfpachtcanon genoemd. In de erfpachtovereenkomst staat of en zo ja, welke vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de grond. De canon wordt vaak jaarlijks betaald en iedere 5 of 10 jaar herzien. De canon kan ook worden afgekocht. Dan wordt eenmalig een afkoopbedrag betaald voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 50 jaar of eeuwigdurend.
Certificering Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep WONEN.
Courtage De vergoeding voor de diensten die een makelaar van de NVM u verleent. De hoogte van de courtage spreekt u af met uw NVM-makelaar bij de opdracht verstrekking. Indien u als particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn.
Eigenwoningforfait Het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet tellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).
EPC (Energie Prestaie Centificaat) Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC-berekening is onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend gerenoveerd wordt.
Erfpacht Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of jaar).
Funda De internetsite www.funda.nl waarop de woningen staan die door NVM-makelaars worden verkocht.
Fundering De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.
Huisvestingsvergunning Met een huisvestingsvergunning geeft een gemeente een burger toestemming om een goedkope woning te betrekken. Met deze vergunning kunnen gemeenten de verdeling van goedkope woningen regelen. Dit om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen door schaarste aan goedkope woningen buiten de boot vallen.
Huurtoeslag  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten.
Hypotheekakte In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het Kadaster en in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.
Kadaster Een instantie die openbare registers beheert. Het Kadaster geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.
Koopakte In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt over de koop.
Kosten Koper Hieronder worden de volgende kosten verstaan:

- notariskosten voor de akte van levering
- kosten van het Kadaster
- overdrachtsbelasting

Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen hier niet onder.
Levering De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van levering bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Lijst roerende zaken Dit is een lijst waarop precies wordt aangegeven welke roerende zaken achter blijven in een woning, welke mee gaan met de verkopers en welke eventueel ter overname worden aangebo­den.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Als u aan de normen voldoet, kan de Stichting WEW (Stg Waarborgfonds Eigen Woning) garant ­staan voor het nakomen van uw betalingen in verband met de hypotheek. (NHG). Dit kan bij aankoop en bij woningherstel.
Meetbouten Meetbouten (roestvast stalen boutjes met een doorsnede van 6 mm) zijn op ongeveer een halve meter van het maaiveld geplaatst in de gevel. Meetbouten worden, op aanwijzing van het stadsdeel, met een zekere regelmaat geplaatst in verschillende panden. In gebieden die naar verwachting meer met funderingsproblemen te maken krijgen worden extra meetbouten geplaatst. De verkregen meetgegevens zijn onderling vergelijkbaar.
Milieufax Dit is een fax van de gemeente, afdeling milieu. Hierin wordt vermeld wat bekend is over bodemverontreiniging en of bij hen bekend is of er een olietank aanwezig is. Deze fax wordt door de verkopende makelaar opgevraagd bij het Milieubureau en meestal aan de koopakte gehecht.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen.
NVM-beëdiging Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.
NVM-erecode Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. De NVM Erecode is het uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op naleving van de NVM Erecode.
NVM-netwerk Een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die door de NVM-makelaars worden verkocht. Het NVM-netwerk is alleen toegankelijk voor NVM-makelaars.
Omgevingsvergunning De bouwvergunning is vanaf 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt een aantal vergunningen, waaronder de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning. U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar één beroepsprocedure.
Onder bod zijn De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.
Ontbindende voorwaarden Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van deNationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.
Optie Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.
Overdrachtsbelasting Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 2% van de waarde van de verkochte woning.
OZB Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren aan de gemeente betalen. Ook als uw pand niet als woning wordt gebruikt, betaalt u OZB.
Recht van overpad Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.
Rijksmonument Een rijksmonument is in Nederland een zaak ((restant van een) bouwwerk of object) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988', omdat met rijksmonumenten ook wel eens wordt geduid op monumenten in rijksbezit. Een monument moet 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Daarbij geldt lang niet altijd hetzelfde ouderdomsvereiste - dat naar verwachting ook uit de Monumentenwet zal worden geschrapt.
Roerende goederen Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.
Starterslening Als u voor het eerst een huis koopt, kunt u soms een extra lening krijgen bovenop uw hypotheek. Dit is de Starterslening. De Rijksoverheid verstrekt geen startersleningen meer, maar zo'n 200 gemeenten nog wel. 
Taxatie Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe bevoegd persoon, zoals Visch & van Zeggelaar. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Transport De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
Short Stay In steden met een internationale aantrekkingskracht, met name waar het een aantrekkingskracht betreft ten opzichte van zogenaamde expats of tijdelijke buitenlandse werknemers, ontstaat discussie omtrent de vraag naar huisvesting voor dergelijke tijdelijke (buitenlandse) werknemers. Mensen die zich voor een bepaalde periode in een land of stad vestigen hebben behoefte aan een eigen woning en vaak niet aan een hotelkamer. Het verblijf kan ook enkele maanden tot jaren beslaan, wat het verblijf  in een hotel vaak niet aantrekkelijk maakt. Echter; het komt ook vaak voor dat dergelijke expats of internationale werknemers niet dusdanig lang in een stad/land verblijven dat zij een reguliere woning willen betrekken of zich permanent willen vestigen. In dit soort gevallen kan short stay, oftewel tijdelijk wonen, een uitkomst bieden. De vraag is echter wat voor wet- en regelgeving daarop van toepassing is. Leidend bij short stay zijn de Huisvestingswet en het bestemmingsplan.
Splitsen Een pand kan bestaan uit meerdere woningen en/of bedrijfsruimten. Als u als eigenaar van zo’n pand de woningen of bedrijfsruimten afzonderlijk wilt verkopen, moet u het pand laten splitsen. Dat houdt in dat elke aparte woning of bedrijfsruimte een eigen registratienummer krijgt van het kadaster. Als de grond onder het pand in erfpacht is uitgegeven, moet ook de erfpacht gesplitst worden.
Vereniging Eigen Huis (VEH) Vereniging Eigen huis komt op voor de belangen van iedereen die een eigen woning bezit. Elke dag zetten wij onze ruime expertise en kennis in voor onze ruim 690.000 leden. Omdat wij vinden dat eigenwoningbezit een groot goed is, niet alleen voor de individuele burger maar ook voor de samenleving als geheel.
Vrije verkoopwaarde De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou wor­den verkocht.
VvE De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan bent u volgens de wet automatisch lid als u eigenaar bent van een appartementsrecht in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.
Vrij op naam (v.o.n.) Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.
Waarborgsom Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
Welstand Welstandstoezicht heeft ten doel veranderingen in het aanzien van de stad in goede banen te leiden. Een goede eeuw geleden ontstond het besef, dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak was van de eigenaar alleen. Elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. De zorg voor het stadsbeeld werd aangewezen als overheidstaak en is tegenwoordig onderdeel van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
WOZ De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen, zoals woningen, taxeren. Verschillende overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de heffing van belastingen. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor de volgende belastingen:
    door de gemeente voor de onroerendezaakbelasting (OZB);
    door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting;
    door de waterschappen bij de waterschapsomslag.
Zoekopdracht Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Hiervoor mag de makelaar een tarief in rekening brengen. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

De best verkopende makelaar van Naarden en Bussum


Wij zetten geen woningen te koop, wij verkopen ze!
 
Ervaring, deskundigheid, kennis van de markt. Begrippen die van toepassing zijn.
 
Voeg daarbij onze kwaliteitsgarantie, afspraak is afspraak, en u heeft een makelaar gevonden die zich onderscheidt van alle anderen!